Persbericht Deputaatschap voor Israël betreffende opvolging ds. M.L. Dekker

Vorig jaar heeft ds. M.L. Dekker te kennen gegeven dat hij zich geroepen voelt om in het laatste kwartaal van dit jaar terug te keren naar Nederland. In goed overleg met het Deputaatschap is hij nu bezig met de afronding en overdracht van zijn werk.

Het Deputaatschap voor Israël zag zich daardoor geplaatst voor de vraag hoe het nu verder moest gaan met de gemeente Nechama in Nof Hagalil. Onder Gods zegen mocht onder de arbeid van ds. Dekker een reformatorische gemeente ontstaan, gebaseerd op Gods Woord en geconformeerd aan de leer van de Heidelbergse Catechismus. In deze gemeente mogen de drie ambten functioneren en de sacramenten bediend worden.

Hoewel de gemeente in Nechama zelfstandig is en geen deel uitmaakt van ons kerkverband, hecht men aan de band met het Deputaatschap en de gemeenten die wij vertegenwoordigen. Ook van onze kant zijn wij heel zuinig op de relatie die we opgebouwd hebben.
Op die wijze zijn wij nauw betrokken geweest bij het besluit dat genomen werd op de kerkenraadsvergadering gehouden op woensdag 31 januari waarin diaken Ari ben Dayan werd toegelaten om bevestigd te worden tot het ambt van predikant, specifiek voor de gemeente van Nechama.

Ds. A. Schot, ds. M.H. Schot en ouderling J.J. de Jong zijn naar Israël gereisd en waren getuige van het verslag dat broeder Ari gaf over de weg die de Heere met hem hield en de wijze waarop hij tot het ambt van predikant werd geroepen. Het heeft ons ontroerd om te mogen merken dat de Heere in de weg van Zijn voorzienigheid in de nood van het predikantschap wilde voorzien. Dankzij financiële steun vanuit Nederland heeft Ari de achterliggende jaren een theologische opleiding gehad.

foto MLD en Ari

In overleg met het Deputaatschap wordt onderzocht waar nog eventuele hiaten liggen die voor of na zijn bevestiging om aandacht vragen. Als Ari ben Dayan D.V. bevestigd is, zullen de ambten in de gemeente Nechama kunnen blijven functioneren, zoals dat ook onder ds. Dekker mocht gebeuren.
Het is voor ds. Dekker en voor ons tot verwondering dat hij voor zijn vertrek een opvolger mag bevestigen die het vertrouwen van de gemeente mag hebben. Vanaf het begin is het uitzien geweest dat er een zelfstandige gemeente op reformatorische grondslag in Israël mocht ontstaan. Het is tot onze blijdschap dat daarin nu weer een belangrijke stap gezet mag worden. We hopen dat alles onder de zegen des Heeren in de komende tijd zijn voortgang mag hebben.

Ds. A. Schot (voorzitter) en ds. M.H. Schot (secretaris)