Doneer

Steun dit project met uw gaven

EVANGELIEVERKONDIGING ISRAËL

Evangelieverkondiging

In Israël wordt gewerkt onder het Joodse volk onder andere in samenwerking met lokale Messiasbelijdende gemeenten. Een aantal van hen heeft een Reformed Pastorsgroep gevormd. Hiermee onderhoudt het deputaatschap hartelijke contacten. Sinds 2004 is een vertegenwoordiger werkzaam in Israël.

Gemeente Nechama en toerusting ambtsdragers in Nazareth
Onze Israëlwerker, in 2019 als predikant bevestigd en namens onze gemeenten uitgezonden voor het werk onder het Joodse volk, geeft al velen jaren leiding aan de jonge gemeente Nechama in Nazareth. Nechama betekent „Troost”.

Een plaats waar een Woord van troost doorgegeven mag worden, dat geput is uit de Bron van troost.

Iedere vrijdagavond komt de gemeente samen onder de verkondiging van Gods Woord en Bijbelstudie.  Er zijn verschillende catechisatiegroepen.

Het uitzien van het deputaatschap is dat de gemeente een zelfstandige, stabiele gemeente met een gereformeerd fundament mag worden, onder leiding van een bekwame en godvruchtige kerkenraad. Ook wordt uitgezien naar inbedding in het kleine verband van Messiasbelijdende gemeenten.
Hiervoor is het nodig dat de ambtsdragers toegerust worden. In de zomer van 2020 is een begin gemaakt aan een theologische opleiding van de kerkenraad. Opdat zij bestand kunnen zijn tegen allerlei wind van leer, die ook Israël overspoelt. Naast het theologische onderwijs volgen zij ook een taalstudie.

De gemeente met haar predikant én de toerusting van de ambtsdragers wordt volledig gefinancierd door het deputaatschap.
Van harte bevelen we deze jonge gemeente aan in uw gebed, maar ook in uw milddadigheid. Zodat, onder de zegen des Heeren, het Troostwoord verspreid mag worden.

Steun het werk onder het Joodse volk-3